EFEKTYWNY MENEDŻER

(szkolenie dwudniowe)

Program szkolenia :

 • MENEDŻER ZESPOŁU A LIDER ZESPOŁU

  • Czy menedżer jest naturalnym liderem zespołu?
  • Poznanie cech wyróżniających dobrego przywódcę,
  • Zdefiniowanie swoich mocnych i słabych stron jako lidera zespołu
  • Identyfikacja zadań lidera w organizacji oraz określenie najważniejszych kompetencji potrzebnych do pełnienia tej roli,
  • Poznanie własnego stylu zarządzania i reakcji otoczenia na rozpoznany styl,
  • Budowanie własnego autorytetu w zespole
  • Wpływ stylów kierowania zespołem na efektywność zespołu
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

  • Rola i zadania menedżera – diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem, podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
  • Wpływ stylów kierowania zespołem na efektywność zespołu oraz każdego z członków zespołu.
  • Budowanie swojej roli lidera w grupie. Poznanie cech wyróżniających dobrego przywódcę.
  • Zdefiniowanie swoich mocnych i słabych stron jako lidera zespołu.
  • Budowanie autorytetu kierownika zespołu.
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA

  • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się.
  • Spójność komunikacyjna – sprawna komunikacja jako narzędzie do dobrego rozumienia i uwspólniania celów w zespole i organizacji.
  • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa);
  • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika – dialog konstruktywny.
  • Jasne komunikowanie planów i szybka informacja zwrotna na temat ich realizacji i odchyleń. Konstruktywna informacja zwrotna – feedback jako narzędzie rozwoju pracownika.
  • Komunikacja i jasny przekaz informacji a motywacja i zaangażowanie członków zespołu. Zaangażowanie w rozmowę – aktywne słuchanie.
 • USTALENIE I OPISANIE ZADAŃ I CELÓW DO DELEGOWANIA

  • Zasada koszyka zadań
  • Metoda SMART
  • Analiza SWOT w ustaleniu celów
  • Analiza BCG w określaniu strategii i wyborze celów operacyjnych
  • BSC (zrównoważona karta wyników) w ustaleniu celów
  • MBO – zarządzanie przez cele
  • Controling w ustaleniu celów i wskaźników oceny (KPI kluczowe wskaźniki sukcesu)
 • DELEGOWANIE ZADAŃ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA

  • Czym jest delegowanie?
  • Delegowanie – konieczność czy przywilej osoby kierującej
  • Zasady delegowania obowiązków
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i jak ich unikać
  • Etapy procesu delegowania
  • Delegowanie w organizacji – korzyści dla pracownika i dla szefa
  • Styl kierowania – autodiagnoza
 • DELEGOWANIE ZADAŃ W OPARCIU O KOMPETENCJE PRACOWNIKA I POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA

  • Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika.
  • Motywowanie pracownika do wykonywania zadań w oparciu o piramidę potrzeb Maslowa.
  • Generowanie pomysłów i rozwiązań korzystnych dla organizacji.
  • Przekazywanie zadań w rozmowie osobistej oraz drogą e-mailową.
  • Poziom dojrzałości pracownika a dobór stylu zarządzania wg Blancharda.
  • Role zespołowe M. Belbina.
  • Systemy ocen kompetencyjnych.
 • KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ ZBIEŻNYCH Z CELAMI FIRMY

  • Koordynacja i sterowanie celami organizacji a samokontrola pracownika.
  • Metody zbierania informacji o działaniach pracownika (obserwacja).
  • Podsumowanie obserwacji.
  • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków.
  • Sterowanie procesami zespołowymi.
 • KLUCZOWE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE (ZPC)

  • Identyfikacja menedżera z zadaniami firmy.
  • Uwrażliwienie pracowników na cele przedsiębiorstwa.
  • Zasada partycypacji – wspólne ustalanie celów przez menedżera i pracowników.
  • Powiązanie celów indywidualnych z celami nadrzędnymi organizacji.
  • Balanced Scorecard – BSC (Strategiczna Karta Wyników) – jako instrument prezentujący różne obszary funkcjonowania organizacji.
 • CYKL ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

  • Kaskadowanie – proces przekazywania celów.
  • Cele jako siła napędowa działań realizowanych przez zespół.
  • Etapy procesu zarządzania przez cele – rozwijanie kierowniczych kompetencji strategicznego planowania.
  • Rozmowa z pracownikiem ustalająca cele – informowanie i przekonywanie pracownikom celów do realizacji.
  • Sytuacje trudne w rozmowach ustalających cele.
 • OCENA PRACOWNIKA

  • Warunki skutecznej rozmowy oceniającej
  • Zasady rozmowy oceniającej
  • Pułapki rozmowy oceniającej
  • Przeprowadzenie rozmowy oceniającej i korygującej z pracownikiem
  • Ocena wykonania zadania i udzielanie informacji zwrotnej. Funkcja motywująca i rozwojowa oceny, kilka zasad udzielania informacji zwrotnej.

Najbliższy termin szkolenia otwartego:

2018Śr05Wrz(Wrz 5)09:00Czw06(Wrz 6)16:00EFEKTYWNY MENEDŻERCena szkolenia: 1 120 zł. netto - szkolenie dwudnioweWarszawa Szkolenie prowadziAgnieszka NowickaKategoria szkoleniaSzkolenia Menedżerskie

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Nowicka

Agnieszka Nowicka

Dyplomowany trener biznesu

Cena szkolenia: 1 120 zł.

Szkolenie EFEKTYWNY MENEDŻER, jest szkoleniem dwudniowym.

Cena szkolenia jest ceną netto do której należy doliczyć 23% VAT


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: