MENEDŻER RESTAURACJI

(szkolenie dwudniowe)

Program szkolenia :

 • MENEDŻER ZESPOŁU A LIDER ZESPOŁU

  • Czy menedżer jest naturalnym liderem zespołu?
  • Poznanie cech wyróżniających dobrego przywódcę,
  • Zdefiniowanie swoich mocnych i słabych stron jako lidera zespołu
  • Identyfikacja zadań lidera w organizacji oraz określenie najważniejszych kompetencji potrzebnych do pełnienia tej roli,
  • Poznanie własnego stylu zarządzania i reakcji otoczenia na rozpoznany styl,
  • Wpływ stylów kierowania zespołem na efektywność zespołu
 • WIZERUNEK SZEFA

  • Szef poddany analizie. Analiza transakcyjna według E. Berne
  • Postawy życiowe – czyli co myślimy o sobie i innych i jak to wpływa na zarządzanie i tworzenie atmosfery w zespole
  • Budowanie własnego autorytetu w zespole
  • Asertywność szefa – znacznie więcej niż mówienie NIE
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

  • Rola i zadania menedżera – diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem, podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
  • Wpływ stylów kierowania zespołem na efektywność zespołu oraz każdego z członków zespołu.
  • Budowanie swojej roli lidera w grupie. Poznanie cech wyróżniających dobrego przywódcę.
  • Zdefiniowanie swoich mocnych i słabych stron jako lidera zespołu.
  • Budowanie autorytetu kierownika zespołu.
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA

  • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się.
  • Spójność komunikacyjna – sprawna komunikacja jako narzędzie do dobrego rozumienia i uwspólniania celów w zespole i organizacji.
  • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa);
  • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika – dialog konstruktywny.
  • Jasne komunikowanie planów i szybka informacja zwrotna na temat ich realizacji i odchyleń. Konstruktywna informacja zwrotna – feedback jako narzędzie rozwoju pracownika.
  • Komunikacja i jasny przekaz informacji a motywacja i zaangażowanie członków zespołu. Zaangażowanie w rozmowę – aktywne słuchanie.
 • POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

  • Motywowanie zacznij od siebie
  • Motywowanie w oparciu o wiedzę o potrzebach pracownika
  • Wspólnie określone cele motywują
  • Nierealne cele demotywują
  • Motywacja poprzez umożliwienie rozwoju
 • OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

  • Wymagające sytuacje w obsłudze klienta
  • Typologia „trudnych klientów” i style zachowań klientów
  • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i celów
  • Sposoby postępowania z różnymi klientami
  • Trudne sytuacje a wizerunek zawodowy – kompetencje, wiarygodność, opanowanie, pewność siebie
 • USTALENIE I OPISANIE ZADAŃ I CELÓW DO DELEGOWANIA

  • Zasada koszyka zadań
  • Metoda SMART
  • Analiza SWOT w ustaleniu celów
  • Analiza BCG w określaniu strategii i wyborze celów operacyjnych
  • BSC (zrównoważona karta wyników) w ustaleniu celów
  • MBO – zarządzanie przez cele
  • Controling w ustaleniu celów i wskaźników oceny (KPI kluczowe wskaźniki sukcesu)
 • DELEGOWANIE ZADAŃ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA

  • Delegowanie – konieczność czy przywilej osoby kierującej
  • Zasady delegowania obowiązków
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i jak ich unikać
  • Etapy procesu delegowania
  • Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika
  • Przekazywanie zadań w rozmowie osobistej oraz drogą e-mailową.
 • OCENA PRACOWNIKA

  • Warunki skutecznej rozmowy oceniającej
  • Zasady rozmowy oceniającej
  • Pułapki rozmowy oceniającej
  • Przeprowadzenie rozmowy oceniającej i korygującej z pracownikiem
  • Ocena wykonania zadania i udzielanie informacji zwrotnej. Funkcja motywująca i rozwojowa oceny, kilka zasad udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Nowicka

Agnieszka Nowicka

Dyplomowany trener biznesu

Cena szkolenia: 1 280 zł.
szkolenie dwudniowe


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: