PRACA ZESPOŁOWA. KOMUNIKACJA W ZESPOLE

(szkolenie jednodniowe)

Program szkolenia :

 • CZYM JEST ZESPÓŁ

  • Zespół w rozumieniu japońskim
  • Charakterystyczne cechy zespołów i jak je efektywnie wykorzystać do realizacji określonych zadań
  • Skuteczny zespół z jasno określonym celem – jak sprawić aby zespół efektywnie pracował
  • Warunki istnienia zespołu – jak o nie dbać i je rozwijać
  • Etapy rozwoju zespołu (model Blancharda): faza orientacji, faza niezadowolenia, faza integracji, faza rezultatów
 • ROLE PEŁNIONE W GRUPIE

  • Role grupowe według Meredith Belbin
  • Diagnoza własnej roli grupowej – i co się z tym wiąże dla mnie i dla zespołu
  • Wpływ emocji na pracę zespołową.
  • Metody dopasowania się – rapport, odzwierciedlanie
  • Postawy życiowe według Erica Berne i ich wpływ na sposób współpracy w zespole
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA

  • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się.
  • Spójność komunikacyjna – sprawna komunikacja jako narzędzie do dobrego rozumienia i uwspólniania celów w zespole i organizacji.
  • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa);
  • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika – dialog konstruktywny.
  • Jasne komunikowanie planów i szybka informacja zwrotna na temat ich realizacji i odchyleń. Konstruktywna informacja zwrotna – feedback jako narzędzie rozwoju pracownika.
  • Komunikacja i jasny przekaz informacji a motywacja i zaangażowanie członków zespołu. Zaangażowanie w rozmowę – aktywne słuchanie.
 • EFEKTYWNOŚĆ PRACY ZESPOŁU W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

  • Analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń biznesowych
  • Określenie czynników warunkujących skuteczność działań zespołowych
  • Narzędzia diagnozy cech osobowości wspomagające podnoszenie skuteczności zespołu pracowniczego
  • Planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych
 • KONFLIKT W ZESPOLE I JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ

  • Źródła i rodzaje konfliktów
  • Postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania
  • Diagnozowanie sytuacji konfliktowej
  • Przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających
  • Style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań
 • STYLE KIEROWANIA, A PRACA ZESPOŁU

  • Rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania (test indywidualny)
  • Omówienie stylów: liberalnego, motywującego, zintegrowanego, zadaniowego
  • Poznanie zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania
  • Konieczność stosowania różnych stylów kierowania w zależności od: sytuacji

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Nowicka

Agnieszka Nowicka

Dyplomowany trener biznesu

Cena szkolenia: 580 zł.
szkolenie jednodniowe


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: